Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Any ideas...

Algunes idees...  Algunas ideas...

Any ideas...

Algunes idees...

Algunas ideas...

Treballem en... Trabajamos en... We work in...

Creiem en la proximitat i la responsabilitat personal per afrontar qualsevol projecte. No volem treballar per a tu, volem treballar amb tu.

Creemos en la proximidad y la responsabilidad personal para afrontar cualquier proyecto. No queremos trabajar para ti, queremos trabajar contigo.

We believe in the closeness and personal responsibility to face any project. We do not want to work for you, we want to work with you.

Video corporate

Video events

Product photography

Corporate photography

Web & SMM Contents

Web design

UX/UI

Web development

Corporate identity

Branding

Communication strategy

Packaging

Imatges_Serveis_Mesa de trabajo 1 copia 19
TRAINING PILLS / MOTION GRAPHICS

Formacions més dinàmiques?

TRAINING PILLS / MOTION GRAPHICS

Formacions més dinàmiques?

¿Formaciones mucho más dinámicas? Much more dynamic trainings?

Com puc millorar el rendiment de la formació interna a la meva companyia? Generant contingut visual en càpsules de consum ràpid I senzill, creant un pla de continguts específic i gamificant el feedback amb la teva audiència.

¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de la formación interna en mi compañía? Generando contenido visual en cápsulas de consumo rápido Y sencillo, creando un plan de contenidos específico y gamificant el feedback con tu audiencia.

How can I improve the performance of in-house training in my company? Generating visual content in fast and simple consumer capsules, creating a specific content plan and gamifying feedback with your audience.

Imatges_Serveis_Mesa de trabajo 1 copia 25
KEY MESSAGES / MOTION GRAPHICS

Beneficis en menys d'un minut?

TRAINING PILLS / MOTION GRAPHICS

Formacions més dinàmiques?

¿Beneficios en menos de un minuto? Benefits in less than a minute?

La síntesi en missatges clau sobre un servei, un procés o un producte és imprescindible per comunicar en formacions internes, en la transformació digital de l’empresa o en la informació que arriba al client final.

La síntesis en mensajes clave sobre un servicio, un proceso o un producto es imprescindible para comunicarse en formaciones internas, en la transformación digital de la empresa o en la información que llega al cliente final.

The synthesis of key messages about a service, process or product is essential to communicate in internal training, in the digital transformation of the company or in the information that reaches the end customer.

Imatges_Serveis_Mesa de trabajo 1 copia 27
PRODUCT PROFILE / MOTION GRAPHICS

Avantatge competitiu de forma visual?

TRAINING PILLS / MOTION GRAPHICS

Formacions més dinàmiques?

¿Ventaja competitiva de forma visual? Visually competitive advantage?

Les característiques, els avantatges i beneficis d’un producte explicats de forma visual, atractiva i fàcil de consumir en entorns corporatius, processos de formació interna o àrees de recursos per a la força de vendes. I en qualsevol dispositiu.

¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de la formación interna en mi compañía? Generando contenido visual en cápsulas de consumo rápido Y sencillo, creando un plan de contenidos específico y gamificant el feedback con tu audiencia.

How can I improve the performance of in-house training in my company? Generating visual content in fast and simple consumer capsules, creating a specific content plan and gamifying feedback with your audience.

Imatges_Serveis_Mesa de trabajo 1 copia 17
CORPORATE CONTENT / MOTION GRAPHICS

Tothom sap com s’està transformant l’empresa?

TRAINING PILLS / MOTION GRAPHICS

Formacions més dinàmiques?

Todos saben cómo se está transformando la empresa? Does everyone know how the company is changing?

El contingut corporatiu transversal en periodes de grans canvis interns en grans companyies ajuda a fixar els conceptes a transmetre I a involucrar els treballadors en la transformació interna.

El contenido corporativo transversal en periodos de grandes cambios internos en grandes compañías ayuda a fijar los conceptos a transmitir Y a involucrar a los trabajadores en la transformación interna.

Cross-cutting corporate content in periods of great internal change in large companies helps to set the concepts to be conveyed and to involve workers in internal transformation.

Imatges_Serveis_Mesa de trabajo 1 copia 31
SMM CONTENT / VIDEO

Se realment on es troba ara el meu client?

TRAINING PILLS / MOTION GRAPHICS

Formacions més dinàmiques?

Se realmente donde está ahora mi cliente? Do I really know where my client is now?

Les xarxes han generat un nou espai de relació i comunicació i els clients hi son. Adapta la comunicació sobre els teus productes a l’entorn on es mouen i on pots generar un impacte directe de prescripció i venda.

Las redes han generado un nuevo espacio de relación y comunicación y los clientes están. Adapta la comunicación sobre tus productos al entorno donde se mueven y donde puedes generar un impacto directo de prescripción y venta.

Networks have generated a new space for relationships and communication and customers are there. Adapt communication about your products to the environment in which they move and where you can generate a direct impact of prescription and sales..

Imatges_Serveis_Mesa de trabajo 1 copia 33
ONLINE RECORDING / VIDEO

Treballar des de casa ens resta oportunitats?

TRAINING PILLS / MOTION GRAPHICS

Formacions més dinàmiques?

¿Trabajar desde casa nos quita opciones? Does the home office take away our options?

Genera continguts de qualitat realitzant grabacions online, amb una acurada preparació dels missatges, el visual i la postproducció posterior que permet aconseguir càpsules formatives sense desplaçaments.

Genera contenidos de calidad realizando grabaciones online, con una cuidadosa preparación de los mensajes, el visual y la postproducción posterior que permite conseguir cápsulas formativas sin desplazamientos.

Generates quality content by making online recordings, with careful preparation of messages, visuals and subsequent post-production that allows you to get training capsules without travel.

Imatges_Serveis_Mesa de trabajo 1 copia 21
INTERACTIVE / VIDEO

Pastilla vermella o pastilla blava?

TRAINING PILLS / MOTION GRAPHICS

Formacions més dinàmiques?

Pastilla roja o pastilla azul? Red pill or blue pill?

La interacció directa dels usuaris amb el contingut en video potencia la participació en processos de formació, incrementa els resultats i millora l’experiència formativa utilitzant dispositius mòbils.

La interacción directa de los usuarios con el contenido en video potencia la participación en procesos de formación, incrementa los resultados y mejora la experiencia formativa utilizando dispositivos móviles.

Direct user interaction with video content enhances participation in training processes, increases results, and enhances the training experience using mobile devices.

Imatges_Serveis_Mesa de trabajo 1 copia 18
CORPORATE CONTENT / VIDEO

Algú pot dir que no ho ha vist?

TRAINING PILLS / MOTION GRAPHICS

Formacions més dinàmiques?

Alguien puede decir que no lo ha visto? Can anyone say they haven’t seen it?

Els continguts transversals, que afecten a totes les àrees de l’empresa, alineen els professionals amb els objectius marcats i optimitzen els impactes dels departaments de comunicació interna.

Los contenidos transversales, que afectan a todas las áreas de la empresa, alinean profesionales con los objetivos marcados y optimizan los impactos de los departamentos de comunicación interna.

Cross-cutting content, which affects all areas of the company, aligns professionals with the goals set and optimizes the impacts of internal communication departments..

bce8b975-0f33-4381-adea-a1dc311a3359
Imatges_Serveis_Mesa de trabajo 1 copia 29
PRODUCT CONTENT / VIDEO

Guanyo al producte de la competència?

TRAINING PILLS / MOTION GRAPHICS

Formacions més dinàmiques?

Gano al producto de la competencia? Do I win the competition product?

Avantatges, beneficis i diferència competitiva es poden fer evidents generant contingut visual que ajudi a la força de vendes i al departament de màrqueting a posicionar el producte en el mercat.

Ventajas, beneficios y diferencia competitiva se pueden hacer evidentes generando contenido visual que ayude a la fuerza de ventas y el departamento de marketing a posicionar el producto en el mercado.

Advantages, benefits and competitive difference can be made evident by generating visual content that helps the sales force and the marketing department to position the product in the market.

© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24

08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

linkedin
icona_agusti