Todos saben cómo se está transformando la empresa? Does everyone know how the company is changing?

El contingut corporatiu transversal en periodes de grans canvis interns en grans companyies ajuda a fixar els conceptes a transmetre I a involucrar els treballadors en la transformació interna.

El contenido corporativo transversal en periodos de grandes cambios internos en grandes compañías ayuda a fijar los conceptos a transmitir Y a involucrar a los trabajadores en la transformación interna.

Cross-cutting corporate content in periods of great internal change in large companies helps to set the concepts to be conveyed and to involve workers in internal transformation.